Покана за проекти  за  неземеделски дейности – услуги, производство и продажба на продукти на  микропредприятия – Мярка  6,4

В началото на 2022 г, МИГ Кирково-Златоград планира нова Процедура за  прием на проектни предложения по мярка 6,4. „Инвестиции в неземеделски дейности“

Новата процедура е предназначена предимно за микропредприятия и занаятчии, изпълняващи дейности, свързани с услуги, производство и продажба на неземеделски продукти, производство на ВЕИ за собствени нужди, развитие на занаяти или туристически дейности.

Бюджетът на безвъзмездната помощ по Процедурата  е 1,245 млн. лв. Стойността на един проект е от 10 хил. евро до 75 хил.евро, като размерът на финансиране е 75% (за туристически дейности-5%).

Планираният прием на проекти е от 15.02.2022 до 15.05.2022 (датите са индикативни).

Документите след обществено обсъждане са както следва:

 

Кандидатстването е  чрез  ИСУН 2020, по горепосочения номер на процедурата, където ще бъдат публикувани при отваряне на приема актуалните документи.  

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com