Актуални приеми:

 

ПОКАНА   ЗА  НОВ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ – 2022

BG06RDNP001-19.646 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Периоди за прием:

Начало на прием: 01.06.2022 г.   Първи краен срок: 31.07.2022 година, 17:00 часа.
Начало на прием: 01.11.2022 г.  Втори краен срок: 31.12.2022 година, 17:00 часа.

Втори  краен срок за прием на проектни предложения е приложим при условие, че е налице остатъчен финансов ресурс по мярката след  първи  краен срок за приемане на проектни предложения.

Кандидатстване, документи и разяснения - в ИСУН 2020

Документи за кандидатстване и информация: