И УО на ОПИК дава Указания за кандидати и бенефициенти  във връзка с подготовка на проектни предложения и изпълнение на проекти по Оперативна Програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, вкл. чрез процедурите на МИГ, по повод въведеното  извънредното положение.

Те са актуални и за бенефициенти, изплняващи договори по мярка ИК 2,2 на МИГ Кирково-Златоград.

Подборности за Указанията:   http://www.opic.bg/news/ukazaniya-na-uo-na-opik-vv-vrzka-s-obyavyavaneto-na-izvnredno-polozhenie-na-teritoriyata-na-stranata?fbclid=IwAR3RSuZi7g4jH7pY3HL7gCGxsqjEodMf8B8NdpSu6jSM6tqtYT-3TvsSG3I

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com