facebook  ИСУН

Актуални приеми:

Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Кирково 2010“ подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-154/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).


Дейности по проекта

Дейностите по проекта напълно съответстват на тези, заложени в чл. 3, ал. 2 от Наредба 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”:

1. Популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР, чрез две информационни кампании; разпространение на информационни материали; две информационни срещи и две конференции; създаване и поддръжка на електронна страница и популяризиране на процеса в регионалните медии.

2. Обучение на местните лидери и заинтересованите страни, чрез провеждане на две обучения на екипа на МИГ и представители на партньорите и обучение на местните лидери.

3. Проучвания и анализи на територията, чрез извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване на база данни и др.

4. Подготовка на стратегия за ВОМР и консултиране с местната общност във връзка с подготовката й, чрез провеждане на работни и информационни срещи и обществено обсъждане.

5. Координация на изпълнението на подготвителните дейности, чрез оборудване на офис помещение за нуждите на МИГ и осигуряване на възнаграждение на координаторите по проекта и др.

Всички стъпки от изпълнението на проекта съответстват на правилата на ЕЗФРСР и съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕФЗРСР. Основен резултат от изпълнението на подготвителните дейности ще бъде 1 брой изработена стратегия за ВОМР. При всички етапи от изпълнението на проекта, МИГ – Гоце Делчев ще се ръководи от принципите на равенство между половете; недискриминацията; опазването на околната среда; осигуряване на равен достъп на всички домакинства и бизнес до възможностите за финансиране по ПРСР и спазването на националното и европейско законодателство.

Координаторите по проекта осъществяват връзките между партньорите и следят  за изпълнението и графика на дейностите. МИГ отговаря за финансовото разходване на средствата, изпълнението на дейностите, които са заложени в проекта и за протичането на цялостния процес.


Постигнати резултати

  • Дейностите по проекта, свързани с провеждането на работни/информационни срещи засегнаха всички идентифицирани групи заинтересовани страни.
  • Дейностите по проекта, свързани с обучението екипа на МИГ, в това число представители на партньорите и местни лидери включваха общо 20 души (10 души от екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите и 20 местни лидери).
  • Дейностите по проекта, свързани с популяризирането процеса на разработка на стратегията засегнаха широката общественост. В това число чрез две информационни кампании, информационни материали за информиране на местното население. 
  • В резултат от дейностите по проекта, съгласно Наредба № 16 за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. е изготвена 1 брой стратегия за ВОМР.
  • Съгласно чл. 9 (1), ал. 2 и чл. 9 (2) от Наредба 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” МИГ Кирково 2010 е МИГ, разшири територията си на дейност през периода 2014-2020. Дейностите по проекта доведоха до преобразуване на сдружението чрез включване в териториалния му обхват на действие на още една община - Златоград.
  • Дейностите по проекта доведоха до утвърждаването на публично-частните партньорства на територията на проектните партньори като инструмент за справяне с проблемите и трудностите, пред които е изправено населението то селските райони.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.