facebook  ИСУН

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с  промяна №4  на Стратегията за ВОМР на територията на общините  Кирково и Златоград

Дата на откриване:               19.02.2020 г.

Дата на приключване:04.03.2020 г., 17:00 ч.

От името на МИГ Кирково-Златоград обявяваме  обществено обсъждане проект на промяна №4 в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Кирково и Златоград, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. Промяната  е  допустима  на  основание чл. 18, ал. 1,  т. 1 и т.2 от горепосоченото Споразумение.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок  на следната електронна поща: mig-kirkovo-zlatograd@abv.bg.

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

Настоящото искане за промяна на Стратегията е във връзка с писма на УО на ПРСР от 07,02.2020  и    17.02.2020 по повод активиране на Процедура за прием  по Мярка 4,2 на МИГ.  То включва прецизиране на текст  от Стратегията, в който се прави препращане към  членове от нормативен документ, който не е определен.  Добавени са и корекция на текстове, съдържащи препратки към неопределени или отменени нормативни актове, както и корекции на технически грешки.

Проект за промени :

§ 1.   В Раздел 5  „Други приложими условия към мерките“, Описание на Мярка   4.2, част „Обхват на мярката“,  т.3 Специални условия, абзац 8  стр. 62:

Било

§  Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по ал. 1, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък "приложение № І от Договора", и в приложение № 1.

Става

§  Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по  ал. 1   т.2,   за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък "приложение № І от Договора".   и в приложение № 1.

 

§ 2.   В Раздел 5  „Други приложими условия към мерките“, Описание на Мярка   4.2, част „Допустими разходи“,  т. 4 и т. 7  стр. 63:

Било

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 3;

Става

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район. съгласно приложение № 3  

Било

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;

Става

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;

Препращат към Приложения от Наредба 20, която е отменена

 

§ 3.   В Раздел 5  „Други приложими условия към мерките“, Описание на Мярка   4.2, част „Интензитет на финансова помощ“, т.2  2. За кандидати с размер на стопанствата от 2 000 до 7999,99 вкл. евро СПО,  абзац 2 и 4,    стр. 65:

Било

·      За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33  - 10 %;

Става

·      За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33     32    от Регламент (ЕС) №1305/2013 - 10 %;

 

Било

·      За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 28 и член 29 – 15 %.

Става

·      За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 28  Агроекология и климат  и член 29  Биологично земеделие  от  Регламент (ЕС)  №1305/2013  – 15 %.

 

§ 4.   В Раздел 4  „Условия за допустимост на разходите“,   абзац 8,    стр. 52:

Било

„Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над левовата равностойност на 50 000 лева с включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР или ако не са спазени изискванията на чл. 78а.“

Става

„Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над левовата равностойност на 50 000 лева с включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР или ако не са спазени изискванията на чл. 78а  79 ал.2  от Наредба 22 за прилагане на подмярка 19.2“.

 

§5 В раздел 3  „Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване“, стр.10

Било

„Селищна мрежа: Селищната мрежа в МИГ Кирково - Златоград се състои от общо 84 населени места – 1 град (Златоград) и 80 села.“

Става

„Селищна мрежа: Селищната мрежа в МИГ Кирково - Златоград се състои от общо 84 81 населени места – 1 град (Златоград) и 80 села.“

 

Посочените предложения за  промени на Стратегията за ВОМР не водят до промяна и не противоречат на целите на Стратегията, водят до спазване на същите условия, които са били  предмет на оценка на Стратегията. Обявени са  за обществено обсъждане и ще бъдат представени на Общото събрание,  заедно с постъпилите предложения и коментари за приемане на окончателно решение.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.