facebook  ИСУН

Проект на документация по Мярка ЧР-1

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград"

дата на откриване на общественото обсъждане:            21.02.2019 г. 17:00 ч
дата на приключване на общественото обсъждане:       01.03.2019 г.,09:00 ч.

Местна инициативна група  Кирково-Златоград обявява за обществено обсъждане  документация за проектни предложения по горепосочената процедура, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014-2020 за Водено от общностите местно развитие.
МИГ Кирково-Златоград публикува проект на  Обявата за прием, Условията за кандидатстване, както пълния комплект с документи, съдържащ Приложенията към Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях, във връзка предстоящото обявяване на горепосочената процедура с два  крайни срока за кандидатстване и   на основание   чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ  и чл.6, т.4 от Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Чрез мярката ще се насърчава устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

1.Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

2.Дейности за активиране на икономически неактивни младежи (от 15 до 29 г. вкл.), които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа и др.;  

3.Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;

4.Психологическо подпомагане;

5.Предоставяне на мотивационно обучение;

6.Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;

7. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

8.Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;

9.Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;

 

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 09:00 ч. на 01.03.2019 г.  на  електронна поща:      

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

ДОКУМЕНТИ:

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.