facebook  ИСУН

Актуални приеми:

 

МяркаЧР-2

 ОПРЧР Ос 2, ИП 3 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград

Основна цел на мярката: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Чрез мярката се цели повишаване на достъпа до услуги, които са устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.

Специфична цел:  Подобряване качеството на живот на социално уязвимите и рискови групи на територията на МИГ Кирково – Златоград, чрез осигуряване на интегрирани социални и здравни услуги в домашна среда и в общността.

Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на мярката и приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР:

Намаляването на бедността и социалното включване са пряко свързани с подобряването качеството на живот на социално уязвимите групи на територията на МИГ. При проведеното социално-икономическо проучване за целите на подготовката на настоящата стратегия са изследвани рисковите социални групи на територията на двете общини, включени в обхвата на МИГ Кирково – Златоград. Техните нужди и потребности бяха допълнително проучени по време на анализа на заинтересованите страни. В резултат на проучванията е изведена на преден план необходимостта от значително разширяване капацитета на социалните и здравни услуги в домашна среда и в общността за идентифицираните рискови групи (подробно представени в социално-икономическото проучване). За удовлетворяване на техните потребности беше избрана настоящата мярка, която включва дейности с необходимия обхват за дефинираните по-долу целеви групи, които са част от анализираното население в риск на територията на МИГ. Изпълнението на проекти по настоящата мярка ще допринесе за подобряването качеството на живот на хората с увреждания (в т.ч. с физически, сензорни, множествени увреждания, умствена изостаналост и психични заболявания); хората над 65 г. в невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотноживеещи възрастни хора, както и останалите деца и възрастни в риск (изброените целеви групи по мярката).

При така описаният обхват на мярката, тя напълно съответства и ще допринесе за постигането на Специфична цел 1: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване“ от Инвестиционен приоритет 3 на Приоритетна ос 2 на ОПРЧР 2014 – 2020 г.

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на Стратегията за ВОМР.

2. Обхват на инвестициите по мярката – мярката е насочена към всички рискови групи от населението, основно деца и лица с увреждания, както и всички останали рискови групи от населението. Мярката насърчава прилагането на интегриран подход за възрастните хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотно живеещи възрастни хора и за хората с увреждания, като включва комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.

3. Специални условия, свързани с обхвата на мярката:

Проектите трябва да допринасят за постигане на целите на основните стратегически документи: Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г., Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”, „Националната стратегия за дългосрочна грижа” и общинските стратегии за социални услуги.

Планираната реализация на услуги по настоящата мярка поставя в центъра на вниманието потребностите на лицата, които ще ползват услугата, а не на институции или организации, които ще я предоставят и техните досегашни практики. Услугите следва да се разглеждат като дейности, които да могат да се комбинират в съответствие с индивидуалните потребности на лицата.

При планиране разкриването на нови услуги следва да се предвиди осигуряване на устойчиво предоставяне на услугата след приключване на проектите по ОП РЧР 2014 – 2020 г. и постигане на дългосрочни ефекти.

Целеви групи:

 • Хора с увреждания и техните семейства (в т.ч. с физически, сензорни, множествени увреждания, умствена изостаналост и психични заболявания) – 1 709 лица, в т.ч. деца с увреждания – общо 80 през 2014 г.
 • Хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотно живеещи възрастни хора. Самотно живеещите възрастни хора в община Кирково са 861 през 2014 г., липсват данни за община Златоград, от което следва, че броят на тази целева група е значително по-голям. 

§  Възрастни в риск – 4 837 през 2014 г., в т.ч. лица, получаващи социални, целеви помощи или са обект на социално подпомагане (2 911), пенсионери с пенсии за инвалидност, ненавършили пенсионна възраст (1 746), пенсионери със социални пенсии (72 лица), самотни родители и многодетни семейства (27), стари хора, чакащи за настаняване в СИ – 2 лица, стари хора, ползващи социални услуги – 79 лица.

В целевите групи по тази мярка не попадат различните рискови групи безработни лица, тъй като са включени в предходната мярка, която има за цел да насърчи намаляването на безработицата.

Подробни данни за пълнолетното и непълнолетно население в риск са представени в социално-икономическото проучване, извършено за целите на настоящата Стратегия за ВОМР.

Качествените социални и здравни услуги изискват добре подготвени кадри, които да ги предоставят на нуждаещите се потребители. В тази връзка, като целеви групи по мярката са избрани още:

 • лица, заети в специализираните институции на територията на МИГ;
 • служители на доставчици на социални и здравни услуги на територията на МИГ

Идентифицирани проблеми, които мярката адресира

Основните нужди на  лицата с увреждания и възрастните в невъзможност от самообслужване, вкл. самотно живеещите стари хора, са свързани с затрудненията им да се обслужват сами. Тази група лица, деца и възрастни има нужда от полагане на ежедневни грижи в домашна среда, както и от здравни грижи, в т.ч. рехабилитационни. През настоящата година и в двете общини на територията на МИГ Кирково – Златоград се предоставят социални услуги „личен асистент“, „социален асистент“, „домашен помощник“ (по схемата на ОПРЧР „Нови алтернативи“), които удовлетворяват нуждата от  ежедневни грижи в домашна среда на общо 142 лица от тези целеви групи (88 в Златоград и 54 в Кирково). Общият капацитет на социалните заведения на територията на МИГ е 107 ползватели на различни социални услуги в общността. Извън системата на социалните услуги остават голям брой лица в риск от всички гореизброени рискови групи. Това налага разширяване на капацитета на услугите, насочени към тях и прави нуждата от настоящата мярка много значителна.

Допустими кандидати

           Доставчици на социални услуги;

           Доставчици на здравни услуги;

           НПО;

           Обучителни организации;

           Лечебни заведения;

           Местни власти;

           Регистрирани поделения на вероизповеданията

Кандидатите следва да отговарят на следните задължителни критерии:

- Да отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в  съответствие с приложимото законодателство;

- Да разполага с финансов капацитет, който се оценява по предоставена от УО на ОП РЧР методика за оценка на финансовия капацитет;

- Когато кандидатът е община и тя кандидатства с партньор/и или партньор по проекта е община, тя трябва да представи Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение по конкретната процедура и Решение на Общинския съвет за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньора за кандидатстването по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА;

- Кандидатите могат да участват в партньорство в зависимост от спецификата на обявената мярка.

Съгласно чл.131, т.3 от Регламент (ЕС) 966/2012 г. изискванията за доказване на финансов капацитет на кандидата не се отнасят за публични органи.

Причини за избора на допустимите бенефициенти:

Основните причини за избора на допустимите бенефициенти е свързан с обхвата на допустимите дейности по мярката и факта, че именно допустимите бенефициенти са пряко свързани с осигуряването на интегрираните услуги, насочени към социално рисковите групи, които се дефинирани по-горе като целеви групи по мярката. В процеса на подготовка на настоящата Стратегия, нуждите на целевите групи бяха изведени като много важни за подобряване качеството на живот, намаляване на риска от социално изключване и борбата с бедността. Местните власти, доставчиците на социални услуги, в т.ч. неправителствени сектор, работещ в социалната сфера, изразиха готовност за работа в тази област.

 • Допустими дейности
 • Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда; услуги за ранно детско развитие; услуги за превенция и ранна интервенция за деца, услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими групи от населението; 
 • Осигуряване на необходимите ресурси и услуги, включително услуги по превенция за премахване на институционалния модел на грижа за децата и младежите чрез създаване на мрежи от социални услуги и междусекторни услуги в общността, в семейна или близка до семейната среда;
 • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи;
 • Местни социални дейности за социално включване.

ВАЖНО! Демаркация и допълняемост на мярката с ПРСР: По ПРСР могат да бъдат осъществени инвестиции, с които да се подкрепи изпълнението на целите на ОП РЧР. По ПРСР могат да бъдат допустими инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална общинска инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни. В тези случаи по ОП РЧР може да бъде финансирано предоставянето на услуги в обновената социална инфраструктура.

Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ.

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

 • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, за лица, ангажирани в изпълнение на дейностите по проекта.
 • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения.

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

 • Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на дейностите по проекта.
 • Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за осъществяването на дейностите по проекта.

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

 • Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.
 • Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването дейностите по проекта.
 • Разходи за организиране на събития, вкл. транспорт, кетъринг, лектори и др.
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.
 • Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, необходими за осъществяването на дейностите по проекта.

IV. НЕВЪЗСТАНОВИМ ДДС

V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

 • Разходи за организация и управление на проекта – разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, наем, разходи за командировки).
 • Невъзстановим ДДС за разходите по раздел V.

VI. Други разходи, необходими за изпълнение на проекта, посочени в указанията/ насоките за кандидатстване.

Финансови параметри

Минималният размер на допустимите разходи за един проект към стратегия за ВОМР е левовата равностойност на 25 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на левовата равностойност на 120 000 евро.

Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis).

Максималният интензитет на помощта е до 100 % от общата стойност на допустимите разходи.

Критерии за техническа и финансова оценка:

Указанията на управляващия орган на ОПРЧР посочват два вида критерии за избор на проекти – общите за програмата, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРЧР[1] и специфични за територията допълнителни критерии. Общите критерии за ОП РЧР, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата задължително се прилагат за всички мерки с финансиране от ОПРЧР.  Те ще бъдат детайлно разписани в насоките за кандидатстване по настоящата мярка. 

Специфични критерии за територията на МИГ

Максимален брой точки

Проектът е насочен към целева група хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване или самотно живеещи възрастни хора

 

ОБЩО

30

 

 [1] В случай на промяна на Критериите, приети от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020, общите критерии по мярката ще бъдат променени

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.