facebook  ИСУН

Актуални приеми:

 Проект на документация по Мярка 4.1


Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково –  Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

дата на откриване на общественото обсъждане:             07.01.2019 г. 18:00 ч
дата на приключване на общественото обсъждане:       14.01.2019 г., 18:00 ч.

Местна инициативна група  Кирково-Златоград обявява за обществено обсъждане  документация за проектни предложения по  мярка 4.1    „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”  от Стратегията на ВОМР.
МИГ Кирково-Златоград публикува проект на  Обявата за прием, Условията за кандидатстване, Приложенията към Условията за кандидатстване, а Условията за изпълнение и приложенията към тях, във връзка предстоящото обявяване на горепосочената процедура с три крайни срока за кандидатстване и   на основание   чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ  и чл.6, т.4 от Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.
Основната цел на процедурата повишаване конкурентоспособността на земеделието в Община Кирково и Община Златоград и развитие  на наличните материални мощности в стопанствата
Процедурата е предназначена за

  • Земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство  2 000 евро.
  • Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти
  •  За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 18:00 ч. на 14.01.2019 г.  на  електронна поща:        

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

ДОКУМЕНТИ:

0. Проект на обява;

1. Проект на Условия за кандидатстване;

2. Проект на Приложения към Условията за кандидатстване;

3. Проект на Условия за изпълнение и Приложения към тях

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.