facebook  ИСУН

Актуални приеми:

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.148 „МИГ –Кирково-Златоград - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

дата на откриване на общественото обсъждане:             26.10.2018 г.

дата на приключване на общественото обсъждане:       04.11.2018 г., 17:00 ч.

Местна инициативна група  Кирково-Златоград обявява за обществено обсъждане  документация за проектни предложения по  мярка 7.2   от стратегията за ВОМР на МИГ, чрез процедура BG06RDNP001-19.148 „МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването  или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

МИГ Кирково-Златоград публикува проект на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях, във връзка предстоящото обявяване на горепосочената процедура с три крайни срока за кандидатстване и   на основание   чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ  и чл.6, т.4 от Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.

Основната цел на процедурата е  насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на общините Кирково и Златоград чрез подобряване на средата и качеството на живот в населените места на общините Кирково и Златоград, както осигуряване на базови услуги на населението на общините Кирково и Златоград и достъпа до тях в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи,   културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха . Изпълнение на дейности по процедурата ще осъществи заложената  в  Приоритет 1: «Подобряване на средата и качеството на живот на населението»  Специфична цел 1  - «Подобряване на публичната инфраструктура  в населените места».

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата  782 320 лв.

Минималният размер на допустимите разходи  за един  проект е 39 116 лв.

Максималният размер на общите допустимите разходи за един проект е 391 160,00 лв.

Максималният интензитет на помощта е 100%.

 

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

-  Община Кирково и  Община Златоград;

- Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) от територията на МИГ, регистрирани по ЗЮЛНЦ ;

- Читалища от територията на МИГ, регистрирани по Закона за народните читалища ; 

 

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на 04.11.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

ДОКУМЕНТИ:

1. Проект на обява;

2. Проект на Условия за кандидатстване;

3. Проект на Приложения към Условията за кандидатстване (документи за попълване и документи за информация);

4. Проект на Условия за изпълнение;

5. Проект на приложения към Условия за изпълнение (Договор и Приложения);

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.