facebook  ИСУН

Актуални приеми:

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково – Златоград - Мярка   6.4„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ на територията на МИГ.

дата на откриване на общественото обсъждане:             29.11.2018 г. 09:00 ч

дата на приключване на общественото обсъждане:       06.12.2018 г., 09:00 ч.

Местна инициативна група  Кирково-Златоград обявява за обществено обсъждане  документация за проектни предложения по  мярка 6,42   от стратегията за ВОМР на МИГ, чрез процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково-Златоград Мярка   6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ”.

МИГ Кирково-Златоград публикува проект на  Обявата за прием, Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях, във връзка предстоящото обявяване на горепосочената процедура с два крайни срока за кандидатстване и   на основание   чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ  и чл.6, т.4 от Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.

Основната цел на процедурата е  да се развият неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор земеделие. Специфична цел на мярката е усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Мярката е насочена към микропредприятия (вкл. и новорегистрирани) и земеделски стопани (с над 8000 СПО), които искат да развият неземеделска дейност в едно от направленията:

  • Развитие на туризъм
  • Производство или продажба на продукти
  • Развитие на услуги
  • Развитие на занаяти
  • Производство на енергия от ВЕИ  за собствено потребление.

Минималният размер на един  проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на един проект е – левовата равностойност на 75 000 евро. (за проекти, свърдани с туристически обекти до 20 помещения за настаняване  -50 000 лв).

Финансовата помощ е 75 % от стойността на проекта.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 09:00 ч. на 06.12.2018 г.  на  електронна поща:         Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

ДОКУМЕНТИ:

0. Проект на обява;

1. Проект на Условия за кандидатстване;

2. Проект на Документи за попълване към Условията за кандидатстване;

3. Проект на Документи за информация към Условията за кандидатстване;

4. Проект на Условия за изпълнение

5. Проект на Документи към Условията за изпълнение.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.