facebook  ИСУН

Актуални приеми:

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.033 -  МИГ Кирково-Златоград -ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград”

дата на откриване на общественото обсъждане:             04.10.2018 г.

дата на приключване на общественото обсъждане:      12.10.2018 г., 17:00 ч.

Местна инициативна група  Кирково-Златоград обявява за обществено обсъждане проект на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.033 -  МИГ Кирково-Златоград ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград”.

МИГ Кирково-Златоград публикува проект на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях, във връзка предстоящото обявяване на горепосочената процедура с три крайни срока за кандидатстване и   на основание   чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ  и чл.6, т.4 от Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.

Основната цел на процедурата е да спомогне за диверсификацията на местната икономика и развитието на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията на МИГ Кирково – Златоград, чрез повишаване на производствения им капацитет и засилване на експортния им потенциал.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Приоритет 2 „Повишаване конкурентоспособността на местната икономика…“ на Стратегическа цел №1 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на община Кирково  и община Златоград.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  1 955 800,60 лв.

Минималният размер на допустимите разходи  за един  проект е 33 333.86 лв. Максималният размер на общите допустимите разходи за един проект е 391 166,00 лв. Максималният интензитет на помощта е 90%.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на 12.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща:                          

mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

ДОКУМЕНТИ:

1. Проект на обява;

2. Проект на Условия за кандидатстване;

3. Проект на Документи за попълване към Условията за кандидатстване;

4. Проект на Документи за информация към Условията за кандидатстване;

5. Проект на Условия за изпълнение;

6. Проект на приложения към Условия за изпълнение, в т.ч.  Административен договор;

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.