facebook  ИСУН

 

ОПРЧР Ос 1, ИП 1, 3 и 6

Мярка „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград“

Основна цел на мярката: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Чрез мярката ще се насърчава устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила.

Специфична цел 1  „Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст над 30 год.”. (СЦ 1 и СЦ 3 на ИП 1 на ОПРЧР)

Специфична цел 2 Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието. (СЦ 1 на ИП 3 на ОПРЧР)

Специфична цел 3 „Увеличаване на броя на заетите лица, придобили нови знания и умения“ (СЦ 2 и СЦ 3 на ИП 6 на ОПРЧР)

Съответствие на мярката с приоритетите на програмата, в т.ч. цел на мярката и приноса й към определена специфична цел от ОПРЧР:

Mярката е пряко свързана и насочена към изпълнението на следните специфични цели от Приоритетна ос 1 на ОПРЧР 2014 – 2020 г.:

 • Специфична цел 1 (ИП 1): Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст от 30 и 54 г. вкл.;
 • Специфична цел 3 (ИП 1): Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица над 54 г.;
 • Специфична цел 1 (ИП 3): Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието;
 • Специфична цел 2 (ИП 6): Увеличаване броя на заетите лица със средно или по-ниско образование, придобили нови знания и умения;
 • Специфична цел 3 (ИП 6): Увеличаване броя на заетите лица, работещи в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори, подобрили своите знания и умения с подкрепата на ОПРЧР.

Мярката съчетава интегрирани дейности за насърчаване на заетостта на територията на МИГ Кирково – Златоград, които обхващат безработните и неактивни лица от всички възрасти, както и подобряване на квалификацията на работната сила (заетите лица), което да улесни намирането на работа, да мотивира неактивните лица за търсене на работа и да повиши квалификацията на заетите лица, в отговор на нуждите на бизнеса. Изпълнението на проекти по мярката е насочено към постигане на дългосрочни ефекти върху безработните и неактивни лица, основани на създаването на реална заетост и да повиши качеството и производителността на работната сила. Дейностите, включващи обучения ще създадат възможност за подобряване на конкурентоспособността на безработните на пазара на труда и ще създадат възможности за заетите лица за повишаване на техните знания и умения, в т.ч. за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Много важни са дейностите за насърчаване на работодателите – осигурявана не достъп до средства за чиракуване, обвързано с последваща устойчива заетост, за подобряване на мобилността на работната сила и обучения, които ще имат пряк и бърз ефект върху подобряването на работната сила на територията на МИГ Кирково – Златоград. 

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на Стратегията за ВОМР.

2. Обхват на инвестициите по мярката - мярката е  насочена към постигане на дългосрочни ефекти върху безработни или неактивни младежи до 29 г. и лица над 29 г. за участие и реално включване в заетост. Реализацията на проекти, насочени към тези целеви групи ще даде възможност за създаване на подходящи умения на целевите групи, вкл. чрез обучения, което ще им осигури по-голяма конкурентоспособност и успешна интеграция на пазара на труда.  Третата целева група включва заетите лица (с фокус върху преборващата промишленост, извън сектор земеделие) от всички възрасти със средно или по-ниско образование, който чрез проекти по тази мярка ще повишат своята квалификация, знания и умения, което ще подобри както производителността на бизнеса, така и тяхната лична конкурентоспособност. Третата целева група обхваща също заетите лица в секторите с най-висок потенциал за положително влияние върху развитието на икономиката на територията на МИГ Кирково – Златоград, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика, „белия” сектор и сектора на персоналните услуги, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори.

3. Специални условия, свързани с обхвата на мярката:

1. Предоставянето на средства за повишаване на професионалната квалификация да бъде свързано с осигуряването на последваща устойчива заетост на обучените. 

2. Предоставянето на обучения за професионална квалификация трябва да се извършва само от лицензирани от НАПОО центрове за професионално обучение.

Не се финансират бенефициенти селскостопански производители за дейността им, поради ограничения на Министерството на земеделието и храните в предоставянето на средства по режим “de minimis”, който ОПРЧР прилага.

Инвестициите по специфични цели 1 и 2 на мярката трябва да са насочени към постигане на дългосрочни ефекти върху целевите групи за участие и реално включване в заетост. Изпълнението на мярката ще даде възможност за създаване на подходящи умения в посочените целеви групи, за да осигури по-голяма конкурентоспособност и успешна интеграция на пазара на труда.

 • Първа (СЦ 1): Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда, в т.ч. трайно безработни лица (над 1 година). Възрастова група – над 30 г.
 • Втора (СЦ 2): Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение на възраст от 15 до 29 г. вкл.
 • Трета (СЦ 3): Заети лица във всички икономически сектори, с фокус върху преработващата промишленост на възраст до и над 29 години, които са със средно или по-ниско образование; Заети лица, работещи в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда, творческия и културния сектори.

Идентифицирани проблеми, които мярката адресира

Безработицата в община Кирково е със средногодишно равнище за 2015 г. 24,19 %, а в община Златоград 16,73 % през 2015 г. От общия брой безработни лица през 2015 г., най-висок дял заемат лицата на възраст от 30 до 54 г. вкл. – 51,4 % (1 432), следвани от лицата над 55 годишна възраст, които са общо 1 082 или 38,9 % от всички безработни. Делът на безработните младежи до 29 годишна възраст е 9,7 % (271 лица).Всички възрастови групи са избрани като целеви по настоящата мярка, тъй като на територията на МИГ Кирково – Златоград равнището на безработицата е много над средното за страната през 2015 г. Лицата със средно и по-ниско образование представляват 94,79 % от всички безработни лица, в тази връзка те са изведени като отделна целева група, към която ще бъдат насочени дейности за повишаване на знанията и уменията им, както и придобиване на професионална квалификация, тъй като ниското образование или образование, неотговарящо на нуждите на бизнеса (за територията на МИГ основно преработващата промишленост) са причините за продължителната безработица. Стимулирането на личното развитието на заетите лица е основен момент, който ще гарантира тяхната устойчива заетост и в бъдеще и ще повиши производителността на бизнеса. Секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ (84 през 2014 г. заети на територията на МИГ), преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда (2 039 заети през 2014 г.), творческия и културния сектори (37 заети през 2014 г. на територията на МИГ) имат нужда от стимулиране, както за подобряване на материалната им база, което е предвидено по мярката, която ще бъде финансирана от ОПИК, така и от придобиване на нови знания и компетентности на заетите в тези сектори. Основаващите се на знанията сектори са най-бързо развиващите се и с най-високи нужди от добре подготвени кадри, в тази връзка заетите в тези сектори са включени като целева група по настоящата мярка.

Допустими кандидати

           Работодатели

           Местни власти

           НПО

           Центрове за професионално обучение (ЦПО)

           Центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО)

           Трудови посредници и др.

           Социални партньори

           Доставчици на социални услуги

Причини за избора на допустимите бенефициенти:

Изборът на допустимите бенефициенти е пряко свързан с дейностите, предвидени по мярката и идентифицираните нужди и интерес по време на проучванията на заинтересованите страни от подготовката и изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград.

 • Допустими дейности
 •  Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
 • Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа и др.;  
 • Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
 • Психологическо подпомагане;
 • Предоставяне на мотивационно обучение;
 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 • Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
 • Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
 • Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;
 • Предоставяне на стимули за насърчаване на географската мобилност с цел работа;
 • Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
 • Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда.

Допустими разходи Съгласно глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ.

Категории допустими разходи:

І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

 • Разходи за трудови възнаграждения и възнаграждения, определени по реда на ЗДСл на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение, за лица, ангажирани в изпълнение на дейностите по проекта.
 • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения.
 • Разходи за стипендии на обучаемите лица.

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

 • Разходи за материали и консумативи, необходими за осъществяването на дейностите по проекта.
 • Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за осъществяването на дейностите по проекта.

III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

 • Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване.
 • Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването дейностите по проекта.
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.
 • Разходи за организиране на събития, вкл. транспорт, кетъринг, лектори и др.
 • Предоставяне на обучения за безработни и/или заети лица в посочените в поканата за прием на заявления области.
 • Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, необходими за осъществяването на дейностите по проекта.

IV. НЕВЪЗСТАНОВИМ ДДС

V. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

 • Разходи за организация и управление на проекта – разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, наем, разходи за командировки).
 • Невъзстановим ДДС за разходите по раздел V.

VI. Други разходи, необходими за изпълнение на проекта, посочени в указанията/ насоките за кандидатстване.

Финансови параметри

Минималният размер на допустимите разходи за един проект към стратегия за ВОМР е левовата равностойност на 25 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на левовата равностойност на 200 000 евро.

Мярката ще се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ (правилото de minimis)

Максималният интензитет на помощта е до 100 %

Критерии за техническа и финансова оценка:

Указанията на управляващия орган на ОПРЧР посочват два вида критерии за избор на проекти – общите за програмата, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРЧР[1] и специфични за територията допълнителни критерии. Общите критерии за ОП РЧР, одобрени от Комитета за наблюдение на програмата задължително се прилагат за всички мерки с финансиране от ОПРЧР.  Те ще бъдат детайлно разписани в насоките за кандидатстване по настоящата мярка.

Специфични критерии за територията на МИГ

Максимален брой точки

За първа и втора целева група: Основната целева група на проекта, включва трайно безработни лица (над 1 година), които представляват повече от 50 % от целевата група на проекта

 

За трета целева група: Проектът включва подобряване на квалификацията на заети в преработващата промишленост лица, които са със по-ниско от средно образование.

 

ОБЩО

30

 

 [1] В случай на промяна на Критериите, приети от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014 – 2020, общите критерии по мярката ще бъдат променени

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.