facebook  ИСУН

Актуални приеми:

 

Проект на документация по 7.5.1

 

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.202 „МИГ –Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”

дата на откриване на общественото обсъждане: 10.04.2019 г.

дата на приключване на общественото обсъждане: 17.04.2019 г, 17:00 ч.

Местна инициативна група Кирково-Златоград обявява за обществено обсъждане документация за проектни предложения по мярка 7.5,1 от стратегията за ВОМР на МИГ, чрез процедура BG06RDNP001-19.202. МИГ Кирково-Златоград публикува проект на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях, във връзка предстоящото обявяване на горепосочената процедура с два крайни срока за кандидатстване и на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и чл.6, т.4 от Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.

Основна цел на процедурата е насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

 

Специфични цели:

- Насърчаване развитието на инфраструктура за развитие на туризъм, чрез подкрепа на обекти на местното природно, културно и историческо наследство и туристическа инфраструктура;

- Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство;

 

Размер на допустимите проектни разходи

За инвестиции по А. Инвестиционни – изграждане или подобрения на недвижимо имущество - от 10 000 евро до 50 000 евро.

За инвестиции по Б. „Меки дейности“ в областта на нематериалното културно и природно наследство: от 1 250 евро до 10 000 евро.

Максималният интензитет на помощта е 100%.

 

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

За проекти по А. Инвестиционни мерки

- Община Кирково и Община Златоград;

 

За проекти по Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство

- Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) от територията на МИГ, регистрирани по ЗЮЛНЦ ;

- Читалища от територията на МИГ, регистрирани по Закона за народните читалища ;

- Образователни институции с местно значение – училища и детски градини;

- Община Кирково и Община Златоград;

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на 17.04.2019г. на следната електронна поща:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

 

ДОКУМЕНТИ:

0.Проект на обява;

1.Проект на Условия за кандидатстване;

2.Проект на Приложения - документи за попълване към Условията за кандидатстване;

3.Проект на Приложения - документи за информация към Условията за кандидатстване;

4. Проект на Условия за изпълнение и Приложения.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.