facebook  ИСУН

Мярка  ИК-2

 

 ОПИК, ПО 2, ИП 2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-Кирково-Златоград“

Основна цел на мярката: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката на територията на МИГ Кирково – Златоград, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности.

Специфична цел: Повишаване на производителността и експортния потенциал на малките и средни предприятия на територията на МИГ Кирково - Златоград.

Съответствие с приоритетите на програмата, в т.ч. цел и принос към определена специфична цел на ОПИК 2014-2020 

Чрез изпълнение на проекти по настоящата мярка се очаква да бъде постигнат трансфер на знания и технологии на местно ниво чрез инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средни предприятия на територията на МИГ Кирково – Златоград. Чрез дейностите се цели пазарно развитие на предприятията и повишаване производителността на труда на територията. Целите на мярката и очакваните резултати от изпълнението на проекти по нея изцяло съответства на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж“, в рамките на Тематична цел 3 „Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“.

Инвестициите в ДМА и ДНА за повишаване на производствения капацитет на предприятията, ще създадат по-добри възможности за реализация на МСП на високо-конкурентни пазари, ще създадат конкурентни предимства и засилване на експортния потенциал на предприятията. Чрез развитието на управленския капацитет и използването на информационни и комуникационни технологии и услуги ще се подобрят експортните предимства на предприятия на територията на МИГ Кирково – Златоград и ще се стимулира по-активното им включване във вериги за добавяне на стойност на международните пазари. Това ще осигури устойчивост на предприятията, което от своя страна ще има пряко положително въздействие върху икономическия облик на двете общини и развитието им. Предвидените дейности изцяло съответстват на местните потребности и идентифицираните нужди на предприятията, най-вече в преработватващата промишленост на територията на МИГ Кирково – Златоград.

1. Географски обхват на мярката - цялата територия на действие на Стратегията за ВОМР.

2. Обхват на инвестициите по мярката – по мярката се предвижда подкрепа за секторите, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП).

Приоритетно се подкрепят проекти, попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

  • ИКТ и информатика;
  • Мехатроника и чисти технологии;
  • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Тематичните области са подробно описани по-горе в т. 5 СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА МЕРКИ ОТ ОПИК 2014 - 2020, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФРР от настоящата Стратегия за ВОМР.

Съответствие с идентифицираните проблеми на територията и специфика по отношение на обхванатата територия:

Заявеният интерес от страна на представителите на стопанският сектор извън сектор земеделие на територията на МИГ Кирково – Златоград включва различни дейности за подобряване конкурентоспособността на предприятията. Ключовото географско положение на двете общини, които имат трансгранично значение, тъй като на територия им са разположени ГКПП Златоград-Ксанти и Маказа –  пресечни точки между Република България и Република Гърция са предпоставка за подобряване на експортния потенциал на предприятията на територията на МИГ Кирково – Златоград. Успоредно с високия потенциал за развитие пред бизнеса стоят редица проблеми, които се отразяват на цялостното развитие на територията, най-вече върху нивото на безработицата, която е много над средната за страната -  средногодишно равнище за 2015 г. 24,19 % в община Кирково, в община Златоград - 16,73 %. Потребностите на бизнеса са свързани с подобряване на производствените мощности на предприятията, внедряване на нови технологии в производствените процеси, повишаване и подобряване на използването на ИКТ и услуги, оптимизиране на процесите за управление на бизнеса и др.

В обхвата на социално-икономическото проучване, извършено за целите на настоящата Стратегия за ВОМР е оценен потенциалът и капацитетът на частния сектор, с цел избор на мярка, отговаряща на нуждите на бизнеса. На територията на МИГ Кирково – Златоград има капацитет за реализиране на проекти в приоритетните за финансиране сектори по ИП 2, ПО 2 на ОПИК 2014 – 2020 г.

Съгласно анализът, от приоритетните сектори по ОПИК 2.2., най-голям брой предприятия – общо 29 и с най-голям дял от произведената продукция за територията на МИГ Кирково Златоград (само от изследваните по-горе сектори) попадат секторите С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“, С14 „Производство на облекло“, С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“, които съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014 – 2020 са определени като нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства. Произведената продукция от тези предприятия през 2014 г. е 35 394 хил.лв. Нейната стойност е нараснала с 8 219 хил.лв. в сравнение с 2012 г., което се дължи на повишаване на производствения капацитет на предприятията през годините и е признак за устойчивост в сектора.

Съгласно технологична интензивност, в групата на високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства попадат 3 предприятия от сектор С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“, които са произвели през 2014 г. продукция на обща стойност 5 388 хил.лв. Тази стойност нараства през всяка от трите изследвани години, което е положителна тенденция за продължаващото и устойчиво развитие на предприятията.

Секторите от интензивните на знание услуги (съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020) също са представени на територията на МИГ Кирково – Златоград. В сектор J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ има две предприятия, които през 2014 г. имат общо 356 хил.лв. произведена продукция.

От данните може да се заключи най-висок потенциал имат предприятията от групата високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства (3 предприятия), следвани от нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства (основно в секторите С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“) – 29 предприятия. Средната стойност за предприятие на показателя произведена продукция за 2014 г. от общо произведената продукция от 3-те предприятия (от първата група) е 1 796 хил.лв., което показва най-значителен потенциал за развитие. За 29-те предприятия от групата на нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства, средната стойност на произведената продукция е от едно предприятия е 1 220 хил.лв.

Целеви групи: Малки и средни предприятия съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020, регистрирани на територията на МИГ Кирково – Златоград.

Идентифицирани проблеми, които мярката адресира

Ниска  степен  на  внедряване  на  усъвършенствани  технологии  за  производство, оптимизация  на  производствения  процес  и  производствените  вериги,  намаляване  на използваните  ресурси  и  респективно  себестойността  на  продуктите за  формиране  на конкурентни предимства и устойчиво пазарно присъствие на предприятията.

Иновативни подходи при решаването на идентифицираните проблеми на целевите групи (ако са идентифицирани такива), вкл. иновативни за територията подходи (ако са идентифицирани такива).

Реализацията на проекти по настоящата мярка ще бъде нов за територията подход за подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на бизнеса, тъй като на цялата територия на МИГ до момента има изпълнен само 1 един проект по ОПИК през предходния програмен период.

Очакван принос:

Чрез изпълнението на проекти по мярката се очаква да се подобри конкурентоспособността и да се създаде потенциал за експорт на предприятията на територията на МИГ Кирково – Златоград. Подобряването на пазарното присъствие на предприятията е от важно значение за тяхното устойчиво развитие и се очаква то да бъде постигнато чрез подобряване на техния капацитет за работа в интензивно конкурентни пазари и създаване на условия за устойчивото присъствие на външни пазари. Подобряването на производствения капацитет на предприятията ще ги направи не само по-ефективни, но и по-конкурентни и устойчиви на динамично развиващите се пазари. Чрез повишаване и подобряване на използването на ИКТ и услуги, и оптимизиране на процесите за управление на бизнеса, ще се осигури по-добър достъп до  чужди пазари, което ще направи предприятията по-устойчиви и ще осигури растеж на икономиката на територията на МИГ Кирково – Златоград.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1/ Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2/ Отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

3/ Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

           Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства (кодове от сектор С „Преработваща промишленост“);

           Интензивни на знание услуги (кодове от сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и М72 „Научноизследователска и развойна дейност“);

           Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства (кодове от сектор С „Преработваща промишленост“).

Конкретните кодове на основна икономическа дейност, които попадат в посочените сектори, са подробно описани по-горе в част СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА МЕРКИ ОТ ОПИК 2014 - 2020, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФРР от настоящата Стратегия за ВОМР.

За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в допустимите сектори, кандидатите следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт (въз основа на данните за последната приключила финансова година).

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

· Допустими дейности

·  Общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии:

1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или

2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или

3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или

4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

· Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет - управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики. За повишаване на конкурентоспособността и като резултат – на експортния потенциал на българските МСП чрез инвестициите ще се насърчава: разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркирова, енергиен мениджмънт, сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти; разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики; услуги по реинженеринг на процесите в предприятията;

· Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги - подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани―, „облачни―, „мобилни―: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество, системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността.

Допустими разходи

I. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. 

1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч. придобиване на машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

3. Разходи за визуализация – до 2 000 лв.

II. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет

1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.

2.  Разходи за услуги във връзка с: 

2.1 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с така наречените „съществени изисквания” към тях, определени в директиви (транспонирани в националното законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки (включително съответствие с хармонизирани европейски

стандарти); 

2.2 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; 

2.3 Присъждане на екомаркировката на ЕС.

3.  Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики.

4. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите  в предприятията. Стойността на предвидените в проектното предложение разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията не могат да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.

5. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление.

6. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за осъществяване на дейността. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават 150 000 лв. по всеки индивидуален проект.

7. Разходи за визуализация – до 2 000 лв.

III. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги

1. Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията. 

2. Разходи за придобиване и въвеждане  на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).  

3. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (SaaS). 

4. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи за осъществяваната дейност. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават 150 000 лв. по всеки индивидуален проект[1]

5. Разходи за визуализация – до 2 000 лв.

Минималният размер на БФП за проект е в рамките на левовата равностойност на  15 339 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за проект е в рамките на левовата равностойност на 200 000 евро.

За проекти по тази мярка се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи.

Подборът  на проекти към стратегии за местно развитие при прилагане на ВОМР се определя в  Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове  и  в  нормативния  акт  по  чл.  28,  ал.  1,  т.  2  на  Закона  за  управление  на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Настоящите критерии за оценка, представено по-долу са индикативни и могат да бъдат променени, във връзка изискванията на УО на оперативната програма или други, налагащи това обстоятелства:

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Макс.н брой точки

І.

Икономическа и финансова стабилност на кандидата

19

1

Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви,  данъци  и амортизации – EBITDA за последните 3 финансово приключили години

 

2

Производителност на кандидата за последните 3 фин. приключили години

 

3

 Приходи от износ за три финансови години

 

4

Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за три финансови години на кандидата и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

 

5

Коефициент на задлъжнялост за последната финансово приключила година

 

ІІ

Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление

6

1

Инвестиционна дейност на кандидата за последните 3 фин.приключили год

 

2

Внедрени стандарти и системи за управление

 

ІІІ

Ефект от изпълнението на проекта[2]

10

1

Вътрешна норма на възвръщаемост[3] (N, N+1, N+2, N+3)

 

2

Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3)

 

3

Повишаване на ефективността на производствените разходи (N+1, N+2, N+3)

 

4

Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3)

 

ІV

Приоритизиране на проекти

15

1

Тематично приоритизиране съгласно областите от ИСИС

 

2

Надграждане на реализирани проекти, включително по ОПРКБИ

 

3

Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за смекчаване на последицитеот изменението на климата[4] и приспособяване към тях

 

4

Устойчиво развитие

 

V

Бюджет и ефективност на разходите

10

1

Реалистичност на разходите по проекта

 

2

Реалистичност на плана за действие по проекта

 

3

Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за ВОМР

 

VI

Допълнителни специфични критерии към СВОМР определени от  МИГ

40

1

Кандидатът осигурява заетост[5] през последната приключила финансова година на:

от 10 до 19 (вкл.) души – 10 т.

от 20 до 49 (вкл.) души – 20 т.

над 50 души – 30 т.

30

2

Кандидатът развива дейност в някой от секторите от интензивните на знание услуги (съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020)

10

 

ОБЩО

100

 [1] Посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, които също представляват дълготрайни нематериални активи (ДНА).

[2] При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид последната приключила година,  N, N+1, N+2 и N+3 са прогнозни години, при които N е годината на приключване изпълнението на договора/проекта.

[3] Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR).

[4]  Съгласно Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в

Европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 – 2020 г.

[5] Средносписъчен брой на персонала

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.