facebook  ИСУН

Актуални приеми:

 

Обществено обсъждане относно актуализация на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 6.4„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ на територията на МИГ, в частта определяне на приоритетни критерии;

дата на откриване на общественото обсъждане:        18.04.2021 г. 09:00 ч

 дата на приключване на общественото обсъждане: 28.04.2021 г., 09:00 ч.

Местна инициативна група Кирково-Златоград обявява за обществено обсъждане актуализация на Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково-Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ”.

Актуализацията е единствено в частта въвеждане на приоритетни критерии (от списъка със съществуващите), които да бъдат ползвани при равен брой точки на етап ТФО по процедури от мярката, в случаите когато финансирането не е достатъчно за всички проекти с равен брой точки. Въвеждането на подобни приоритетни критерии е допустимо, съгласно указание на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020. То е от компетенциите на Общото събрание на МИГ. По другите частни мерки от ПРСР (4,1 4,2 и 7,5,1) са въведени приоритетни критерии. За мярка 6,4, вкл. за конкретната процедура, при досегашното състояние - условието е, че проектите с равен брой точки за които не достига финансиране се отхвърлят или се финансират при по-нисък размер на БФП. На практика, поради големия брой проектни предложения с равен брой точки, този механизъм е практически неработещ. Поради това въвеждането им е обосновано.

Проектът на изменение е както следва:

В Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 6.4„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ на територията на МИГ и последващи по мярката се въвеждат приоритетни критерии по Мярката, които следва да се прилагат при оценка на проекти в случай на получен равен брой точки на етап ТФО, за които не достига финансиране, както следва:

1. Първи приоритетен критерий: Критерий 4. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;

2. Втори приоритетен критерий: Критерий 2. - Проектът създава нови работни места;

3. Трети приоритетен критерий: Критерий 3: Проекти на кандидати до 40 години;

4. Ако и след трети приоритетен критерий, точките са равни, се дава преимущество на проект, постъпил по-рано.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок, на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.