facebook  ИСУН

Актуални приеми:

Регистър на сключените договори с физически и юридически лица

 
 

 РЕГИСТЪР НА  СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“

2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.