facebook  ИСУН

Актуални приеми:

  Cover QualFarm Conference

  CLOSING SPEECH - Closing Conference Of QUALFARM project

  Подкрепа за фермата и предприемачеството

 Традиционни продукти и местен бизнес

 Иновативни подходи и решения за развитие на предприемачеството в трансграничния регион

 SMEOrigin

 Презентации

 Проекти по мярка 4.2- опита на Общини Ардино и Джебел

 БЮЛЕТИН 10-2022 Местните земеделски производители

 Местните храни - производство и промотиране

 Опитът на Община Златоград

 Възможности за малките населени места ВОМР 2021-2027

 Smart Villages

 Програма за традиционни продукти

 Агроекологията и околната среда

 Антимикробната резистентност

 Биологично земеделие и биопродукти

 Европейска политика за устойчиво земеделие

 Географски означения на храните

 Качество и безопасност на храните

 Климатичните промени в земеделието

 Месодайно говедовъдство

 Намаляване на отпадъците

 Нисковъглеродно земеделие

 Организации на земеделски производители

 Природосъобразни решения за хранителни опаковки

 Ръководство МОСВ за домашно компостиране

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.