Актуални покани:

С изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г, са осигурени допълнилни средства по подхода ВОМР, които могат да бъдат ползвани през преходния период 2021-2022 г. Те са предназначени за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и за допълнителни проекти от Стратегиите по земеделските мерки.

За всеки МИГ, сумата за която може да кандидатства е до 799 х. лв за проекти към Стратегията (подмярка 19,2) и до 144 х. лв з по подмярка 19,4.

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/04/08/sobshchenie_za_dop_finansirane.pdf

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com