Актуални покани:

Управителният съвет на МИГ  Кирково-Златоград, на  основание чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на МИГ Кирково - Златоград на 28.04.2021г. (сряда) от 14.00 часа в с. Кирково, ул. „Дружба“ №1, заседателна зала на Общински съвет, при следния:

Д н е в е н  р е д: 

  1. Представяне на информация за възможност за допълнително финансиране за  проекти по ЕЗФРСР  от Стратегията на МИГ  и подготовка на Стратегия за следващия програмен период. 
  2. Актуализация №6 на Стратегия за ВОМР, във връзка с  разпределяне на допълнителните средства по мерки от ЕЗФРСР, Справка за отразени предложения и коментари след обществено обсъждане 
  3. Други.

 

При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите. За събранието ще бъде осигурена възможност за участие и он-лайн, като на заявилите това ще бъде изпратен код за достъп.

 

С Уважение,

Сали Рамадан – Председател на УС

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com