Актуални покани:

В рамките на 11 дни, от 16 април до 26 април 2021 г, беше обявено общественото обсъждане във връзка със допълнително финансиране на МИГ Кирково-Златоград със 799 хил.лв. Основният елемент от обсъждането бе свързан с разпределението на тези средства по мерки от Стратегията, включени в ЕЗФРСР.
Постъпиха редица предложения, в които се съдържаха следните по-важни акценти:
- Да бъдат увеличени средствата за публична инфраструктура, по мярка 7,2, защото общините имат проектни идеи и готовност за практическа реализация, както и могат да осигурят устойчиво поддържане;
- Да бъдат предвидени средства за проекти на млади хора, които желаят да стартират или надграждат собствен бизнес - за различни технологични и информационни услуги, както и за иновативни производства;
- Ускоряване процедурите по одобряване на проектите и подписване на договори;
- Запазване и увеличаване на средствата за популяризиране на културното и природно наследство (мярка 7,5,1), които дават възможност за реализиране на нови проектни идеи и кандидатстване на читалищата;
- Средствата по мярка 6,4 - инвестиции за неземеделски дейности да се използват за резервни проекти, които чакат от 2019 г.
- Да се ограничи максималната финансова помощ, за да могат повече кандидати да реализират проектите си.
- Да се стимулират местни производители, занаятчии и услуги на малкия бизнес.
  
Всички направени предложения, заедно със Становища и мнения по тях от Управителния съвет на МИГ, бяха представени на Общото събрание за вземане на окончателно решение.
Голяма част от предложенията намериха потвърждение в решението на Общото събрание.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com