Актуални покани:

МИГ Кирково-Златоград проведе свое Общо събрание във връзка с възможността за допълнително финансиране на проекти,   чрез мерки на  МИГ. Основният въпрос бе начина  на разпределяне на допълнителните 799 хил. лв.

В резултат на организираното обществено обсъждане, постъпилите  предложения, обобщенията и становищата по тях от страна на Управителния съвет, се прие следното решение:

4,1       Инвестиции в земеделски стопанства – 146 700 лв;

4,2       Преработка на селскостопански продукти – 97 790 лв;

6,4       Инвестиции в неземеделски дейности – 97 790 лв;

7,2       Инвестиции в публична инфраструктура – 397 820 лв;

7,5,1    Популяризиране  на природното и КИН – 58 900 лв;

По мярка 6,4 новите средства, заедно с прехвърлените от предходното  обсъждане  230 хил. лв, ще бъдат използвани за резервни проектни предложения от вече обявената процедура на МИГ. По останалите мерки се планира да бъдат обявени нови приеми.  Намалява се  наполовина и максималния размер на безвъзмездната финансова помощ за 1 проект по новите приеми, с което ще се даде възможност за участие и финансиране на повече кандидати.  Новите приеми  са предвидени за т.нар. „преходен период“ и ще бъдат обявени от МИГ през 2021 и 2022 г.

Общото събрание прие и приоритетни критерии за оценка по мярка  6,4, които да бъдат ползвани при наличие на равен брой точки:

  • Първи приоритетен критерий: Критерий 4.  Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
  • Втори приоритетен критерий: Критерий 2. - Проектът създава нови работни места:
  • Трети приоритетен критерий:  Критерий 3: Проекти на кандидати до 40 г. години;
  • Ако и след трети приоритетен критерий, точките са равни, се дава преимущество на проекти, постъпили по-рано.

По останалите мерки приоритетните критерии при равен брой точки, са приети от Общото събрание през 2019 г.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com