Актуални покани:

Община Златоград успешно реализира проект „Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.041 - МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград".

Стойност на проекта: 234 700.00 лв., с безвъзмездна финансова помощ в размер на 100%.

По проекта се предоставени интегрирани социално - здравни услуги, които съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа за лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване.

Изпълнението на дейностите са свързани с изготвяне на индивидуален план на потребителя, с оценка на риска, който е съобразен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за услугата, която да му бъде предоставена.

Резултати от изпълнението на проект "Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот“:

1.      Разкрити са 33 работни места  за период от 12 месеца , като са сключени 31 трудови и 2 договора за услуга.

2.     Осигурена заетост и увеличен капацитет на професионалната общност на предоставящите здравно- социални услуги в община    Златоград.

3.       Намалена безработица и осигурен доход за 33 жители на Община Златоград.

4.       Подобри се качеството на живот на хората с увреждания и на хората над 65 години в невъзможност за самообслужване.

5.    В резултат на изпълнение на проектните дейности беше осигурен достъп до основни здравни и социални услуги на уязвими социални групи от Община Златоград.

6.       Постигната бе социална интеграция на възрастните хора и лицата с увреждания.

7.   В резултат от изпълнението на проектните дейности бяха предоставени качествени интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждания.

На база на идентифицираните потребности на целевата група, са назначени:

- Социален работник,

- Психолог,

- Медицинска сестра,

- 15 лични асистенти,

- 15 домашни помощника,

С изпълнението на проекта се подкрепи развитието на иновативни модели в областта на грижите на лицата с увреждане и лица над 65г. в невъзможност за самообслужване и тяхното приложение в практиката.

Проект "Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот" разшири дейността на проект "Център за услуги в домашна среда - интегрирани услуги за качествен живот" по Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 по операция "Независим живот", който приключи в началото на 2018 година. 

Адрес: 4980, гр. Златоград, обл. Смолян 

ул. "Стефан Стамболов" № 1

Телефони:  00359 3071 25 51;

факс: 00359 3071 40 23

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.      www.zlatograd.bg

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com