Актуални покани:

На 01 юни 2021 г,  Управителният съвет на МИГ Кирково-Златоград  проведе свое редовно заседание. На него беше отчетено, че в указания срок МИГ Кирково-Златоград е подала заявление за увелечение на  бюджета за кандидатстване по 5 мерки от ПРСР  със 799 хил.лв, съгласно решението на Общото събрание и общественото обсъждане.

На заседанието беше приет актуализиран оценителен доклад по проведения през  2019 г прием по мярка 6,4. Той е  в резултат на писмо на ДФЗ  за прилагане един от критериите за оценка - Критерий 1 -  насоченост на проекта към туризма. В резултат на изготвеното класиране са одобрени 11 проекта, а  17 - са в списъка със резервите. С допълнителното финансиране, което МИГ е заявила за тази мярка от своята стратегия, се очаква да бъдат сключени договори с още 6 проекта от резервния списък.

 Актуализираното класиране по 6,4 е публикуано в публичния модул на ИСУН- http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult?ProgrammeId=8U7SufxS8gE%3D&ProcedureId=5MiWnWsJ8mo%3D&ResultType=phfMlnJlBIo%3D&ShowRes=True

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com