Актуални покани:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - БЕНКОВСКИ, ОБЩИНА КИРКОВО, изпълнява проект: „Учим се от миналото, живеем в настоящето и създаваме нашето бъдеще“ финансиран по ПРСР чрез МИГ – Кирково-Златоград, Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково – Златоград. Стойност на проекта: 19 400.00 лв. с безвъзмездно финансиране – 100%.
На 08.02.2021г. в СУ “Н.Й.Вапцаров“ Бенковски се откри музикален кабинет, с което се даде и официален старт на проектните дейности на Училището за популяризиране на местното културно и природно наследство.
Проектът е насочен към съхраняване на местната идентичност и култура чрез дейности свързани с възстановяване, опазване и развитие на културното нематериално наследство и традиции характерни за общината, както и към насърчаване на екологичната култура сред учениците от първи до дванадесети клас на "Н.Й.Вапцаров" с.Бенковски и местното население. За целта е предвидено по проекта да се създадат два клуба с различна насоченост:
Ø  клуб на "Младия самодеец" насочен към проучвания, разучавания и изпълнение на местни културни традиции, обичаи, народни песни и танци характерни за региона
Ø  клуб на "Младия еколог" насочен към изследване и опазване на природното наследство.
Част от дейностите вече имат своята реализация, като са закупени предвидените по проекта - народни женски и мъжки носии, гайди, синтезатори, компаси, материали и консумативи за клуба и предметни награди за викторините, готовност за изготвяне на културен календар,  флаери и плакати. 
Реализацията на проекта ще допринесе за: 
1. Съхраняване на местната идентичност и култура чрез дейности свързани с възстановяване, опазване и развитие на културното нематериално наследство и традиции характерни за общината. 
2. Насърчаване на екологичната култура сред учениците от първи до дванадесети клас на СУ "Н.Й.Вапцаров", както и сред жителите на с.Бенковски и община Кирково за опазване на природното наследство на селата на нейна територия. 
3. Въвличане на младите хора в планираните дейности по опазване и съхраняване на нематериалното културно наследство и насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство.
Клубът на "Младия самодеец" има идея да представя и участва със собствена програма в празнични и други културни мероприятия организирани от двете общини.

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com