Както бе  предварително обявено,  Държавен фонд Земеделие изготви и публикува ръководство на бенефициента по Програма за развитие на селските райони. Ръководството е  предназначено за тези, които изпълняват  договори за безвъзмездна помощ по ПРСР2014-2020 и  има задача да ги улесни чрез предоставяне на конкретна и систематизирана информация за техните основни права и задължения, както и  да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на проекта.

В ръководството са описани следните процедури за управление:

-          основни стъпки за изпълнение на договорите

-          спазване условията на договора

-          отчитане напредъка при изпълнението на договора

-          комуникации с институциите

-          провеждане процедури за избор на изпълнител

-          документооборот и система за съхраняване на информация

-          установяване на  нередности

Ръководството е публикувано в сайта на МИГ, раздел Договоряване-Ръководства за бенефициенти- http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/izpalnenie/RAKOVODSTVO_ZA_IZPALNENIE_PRSR%202021.pdf

както и в сайта на ДФЗ, на адрес https://www.dfz.bg/bg/managment-red-2014---2020span/managment-2014---2020prsr/

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.