Актуални покани:

Със Заповед на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020  и зам. Министър на земеделието, храните и горите е утвърден нов финансов план на Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград. В него е актуализиран  бюджета на Стратегията до  7 174 908 лв.  Увеличението е със 799 хил.лв и касае проекти по мерки от Програмата за развитие  на селските райони 2014-2020.

Предстои подписване на допълнително споразумение за  разпределяне на средствата по мерки.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com