Актуални покани:

Държавен фонд „Земеделие“ е одобрил процедурата по подбор и оценка на проекти на МИГ Кирково-Златоград по мярка 4,1 – втори прием – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Мярката предвижда подпомагане  за  земеделски  и животновъдни  стопанства  при осигуряване на  селскостопанска техника и  оборудване, обновяване на  фермерските обекти, създаване на трайни насаждения и други дейности.   Приоритетни при оценката са малките земеделски производители.

По одобрената процедура   са постъпили 3 проектни предложения, от които едно  е одобрено за финансиране.

Съгласно Индикативния график за 2022 г,  в началото на следващата година предстои да бъде обявена нова процедура по тази мярка с допълнително  привлечения ресурс за МИГ, който е в рамките на около 300 хил.лв.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com