Днес 19.11.2021г. в офиса на ДФЗ Кърджали беше подписан договор за стартиране проекта на Народно читалище„Васил Левски - 1952“с. Дрангово по Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”, с наименование "Развитие, запазване и обогатяване на нематериалното културно и природно наследство", финансиран по ПРСР чрез МИГ – Кирково-Златоград.Стойност на проекта е в размер на 18 хил. лв. , БФП – 100%.
Проектното предложение е насочено към съхраняване на местната идентичност и култура чрез дейности свързани с възстановяване, опазване и развитие на културното нематериално наследство и традиции характерни за общината, както и към насърчаване на екологичната култура сред населението от село Дрангово. За целта е предвидено по проекта да се създадат два клуба с различна насоченост, съответно клуб на "Самодееца" насочен към проучвания, разучавания и изпълнение на местни културни традиции, обичаи, народни песни и танци характерни за региона и клуб на "Еколога" насочен към изследване и опазване на природното наследство. За реализирането на дейностите е предвидено закупуването на народни носии, музикални инструменти, рекламни материали и предметни награди. Общата цел на проектното предложение е да се подобри туристическата привлекателност на община Кирково и в частност село Дрангово чрез идентифициране, съхраняване и популяризиране на неоценими части от нематериалното наследство с цел подобряване на устойчивото използване на културното и природно наследство и ресурсите.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com