facebook  ИСУН

Екипът на МИГ Кирково-Златоград и приятели подкрепи идеята на местната власт на Община Златоград пред Съвета по Туризъм за изграждане на коледен базар, като предостави къщичка за Коледната поща - мястото, където деца и възрастни могат да получат своите подаръци.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.