На 01.12.2021г. в Министерството на земеделието, храните и горите, Председателят на МИГ Кирково – Златоград Сали Рамадан подписа допълнително споразумение, с нов финансов план на Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград. С него бюджета е актуализиран   на Стратегията до  7 174 908 лв.  Увеличението е със 799 000,00 лева и касае мерки от Програмата за развитие  на селските райони 2014-2020. Допълнителния финансов ресурс е разпределен за мерки от земеделския фонд, за които от МИГ ще бъдат обявени нови процедури за прием на проектни предложения през 2022г. по мерки: 4,1 Инвестиции в земеделски стопанства; 4,2 Преработка на селскостопански продукти; 6,4 Инвестиции в неземеделски дейности; 7,2 Инвестиции в публична инфраструктура; 7,5,1 Популяризиране на природното и КИН.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com