Обществено обсъждане по Насоките за кандидатстване по мярка 6,4 на МИГ Кирково-Златоград за Инвестиции в неземеделски дейности е обявено в ИСУН 2020:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d8cbd31c-249d-4dbc-8746-1bd308685329

Предложения и коментари по документите  се приемат  до 10.01.2022, включително, от същата страница в ИСУН, като за изпращането им се изисква вход в системата.

Новата процедура е предназначена предимно за микропредприятия и занаятчии, изпълняващи дейности, свързани с  услуги, производство и продажба на неземеделски продукти, производство на ВЕИ за собствени нужди, развитие на занаяти или туристически дейности. Бюджетът на приема е 1,245 млн. лв. Планираният прием на проекти е от 15.02.2022 до 15.05.2022 г.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com