Приключи приема  на проектни предложения по атрактивната процедура BG06RDNP001-19.588 МИГ – Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград”, който беше в рамките на 3 месечен прием от 28.02. - 31.05.2022г.  Подадени са общо 16 броя  постъпилите проектни предложения по процедурата от територията на двете общини, като общата стойност на подадените проектни предложения е в размер на 1 600 000, 00 лв.

Проектните дейности за изпълнение са насочени към различни сфери, свързани със закупуване на машини и оборудване на съвременна технология за медицински кабинети и услуги, закупуване на производствени съоръжения, ремонт и поддръжка на сграден фонд, оборудване на козметични и фризьорски услуги, създаване на пералня за килими и домашен текстил и други.

Сформирана е оценителна  комисия съгласно Заповед на Председателя на УС за подбор на проектни предложения (КППП) от външни експерти-оценители за периода 01.06. – 13.07.2022г., в рамките на 30 работни дни и която ще приключи с предложения за одобрени, резервни или отхвърлени проектни предложения на кандидатите.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com