facebook  ИСУН

На  14.09.2022 г, с първа копка  и с тържествен водосвет, отслужен от отец Виктор,   бе даден старта на проекта на Община Златоград за  Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване, по мярка 7,2 на МИГ Кирково-Златоград, чрез подхода Водено от общностите местно развитие.

Чрез проекта  ще бъде създадена нова среда за обществено ползване в общинския център с  рекреативни функции,  която да замени неугледния вид на  неползвания по предназначение участък от бившия казармен терен. Имотът, където ще се изпълнят дейностите  представлява естествено продължение на вече изградения градски парк в Златоград и допълва новата визия на централната градска част.

На церемонията по откриването, Кметът Мирослав Янчев сподели, че чрез  новата  паркова среда ще се обособят нови зелени площи, зони за рекреация и детска площадка. Предвижда се оформяне на диагонална алея от цветна дървесна растителност, оформяне на декоративен парков павилион,  кътове за почивка,  площадки за фитнес и други елементи на парковия дизайн.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.