facebook  ИСУН

 

 Сдружение за социална интеграция - Златоград отправя покана към жителите и гостите на Златоград да се включат във фестивала „Златна кухня“ на  16.09.2022 г. /петък/ от 17:30 ч,  на площада в град Златоград. Проявата е в рамките на Проект BG06RDNP001-19.202-0013-C01Златната кухня на Златоград - Кирково" по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водене от общностите местно развитие "МИГ Кирково – Златоград, Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на  МИГ“, по Програма за Развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, насочен към промотиране на автентичната местна кухня като част от културното наследство на района Златоград-Кирково и привличане на нови групи туристи.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.