facebook  ИСУН

Местна инициативна група Кирково – Златоград подписа поредния Административен Договор за изпълнение на проект „Модернизация на животновъдно стопанство“ с ЕТ „Валентин Милков Пъчев“ - Бенефициент по процедура на МИГ Кирково - Златоград Мярка 4.1 - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Проектните дейности включват модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда. Инвестициите с общо допустимите разходи в размер на 194 889,00 лева, в т.ч. и БФП ще бъдат изпълнени в рамките на 24 месеца в животновъден обект на територията на с. Долно Къпиново, община Кирково. 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.