facebook  ИСУН

Директорът на МИГ Кирково-Златоград Пламен Чингаров, връчи отличие на Сдружение "К3-Ултра", по време на закриване на Четвъртия К3-Ултрамаратон-2022 в Златоград. Отличието се присъжда за популяризиране на региона, стимулиране на здравословния начин на живот и екокаузите, както и за успешно реализарания проект на Сдружение К3 Ултра, по мярка 7,5,1 чрез МИГ, от местната Стратегия за ВОМР. Призът получи Емилия Цонева-Председател на Сдружението.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.