facebook  ИСУН

Местна инициативна група Кирково-Златоград на 09.02.2023г. в репетиционната зала на Образцово Народно Читалище „Просвета -1908“ гр. Златоград представи на заключителна конференция резултатите от изпълнението на проект: „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино - Джебел“ и МИГ „Кирково - Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“.   На събитието присъстваха представители на Общинска администрация -Златоград, представители на бизнеса , членове на Управителния съвет и Общото събрание на Сдружението, както и  представители на неправителствения сектор и екипа на водещата организация МИГ „Ардино – Джебел“.

Бяха представени в няколко основни Модула, постигнатите резултати по проекта, тяхното съдържание, предназначение, цели и визия за популяризиране на териториите като туристическа дестинация, с акценти върху: - Логото за проекта, мобилно информационно приложение, извършено проучване и анализ на възможностите за развитие на алтернативен туризъм, анализ на туристическия потенциал и обектите за настаняване на териториите на двата МИГ-а, сборник с подробна информация за природните дадености и др. дейности залегнати в Административния договор за изпълнение. На финала на конференцията беше представен изготвения по проекта Филм - Магията на Родопите, който представя ключови обекти от Общини Кирково, Златоград, Ардино и Джебел, рекламни кадри за обекти, представляващи потенциал за развитие на туризма или обекти, които биха популяризирали възможностите за туризъм, природните дадености, културно историческото наследство, традиционните празници за бита и културата,  интересни места за посещения и туризъм, туристическите фестивали по проекта.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.