facebook  ИСУН

На 24.02.2023г. Местна инициативна група Кирково - Златоград подписа поредния договор с Община Кирково за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 226 680 лева по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Чрез проекта учители, родители, деца, както и всички жители на населеното място, ще се радват на подобренията, които ще се извършат на сградата на ДГ „Слънце“ в с.Чорбаджийско, общ.Кирково. В основните дейности за изпълнение са включени топлоизолиране и подмяна на фасадната дограма и други свързани с подобряването и поддържането в изправност на сградата. С изпълнение на проекта Община Кирково цели надграждане на базови услуги на населението и най-вече достъпа до тях в сферата на образованието, за предоставяне на качествено предучилищно образование и повишаване на енергийната ефективност на образователните обекти в общината.

Пожелаваме успех в изпълнението на проектните дейности!

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.