facebook  ИСУН

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

Управителният съвет на МИГ Кирково-Златоград, на основание чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“ на 05.04.2023г. (сряда) от 14.00 часа в град Златоград, зала на ОбС, при следния, 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Приемане на Годишен доклад по Подмярка 19,4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ за 2022г.

2.Приемане на Годишен доклад по Подмярка 19,2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ за 2022г.

3.Приемане на Годишен финансов отчет за 2022г.

4.Представяне на продуктите и изпълнение по проект №BG06RDNP001-19.355-0007 „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково-Златоград“.

5.Други.

 

На основание чл. 17 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Сали Рамадан,

Председател на УС 

 

 

             

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.