facebook  ИСУН

Модернизиране на земеделско стопанство в с. Долно Къпиново ще се извърши чрез Административен договор, който се подписа на 12.05.2023г. с Валентин Милков Пъчев за изпълнение на проект по процедура на МИГ Кирково - Златоград Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с обща стойност на проекта – 96 400,00 лева, от които БФП в размер на 48 200,00 лева. Срок за изпълнение на Договора - 24 месеца от датата на подписването му. Чрез проекта ще се закупи земеделска техника, необходима за оптимално функциониране на обект „Кравеферма“, като конкурентоспособно животновъдно стопанство, чрез въвеждане в експлоатация на нова земеделска прикачна техника, която ще удовлетвори потребностите свързани с прибиране на люцерна, отглеждане и изхранване на животни и оптимизиране на производствените процеси във фермата.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.