facebook  ИСУН

Репортаж от Общото събрание на МИГ Кирково Златорад    https://youtu.be/bTibjHrsbHU  -  от мин 3:30    обзорно предване Седмицата на  САТ-ТМ ТВ

Какво ще включва новата Стратегия за МИГ (2023-2027)  https://youtu.be/1uXNeDcJiWE  от мин 14:20  на Репортаж Седмицата на Телевизия САТ ТМ Златоград

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.