facebook  ИСУН

О Б  Я  В  А 

Във връзка с изпълнение на дейности по проект "Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно и природно наследство на територията на община Кирково" по Програма за развитие на селските райони, Приоритетна ос Подкрепа за местно развитие по LEADER /ВОМР - Водено от общностите местно развитие, Процедура на МИГ Кирково - Златоград, Мярка 7.5.1  "Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територята на МИГ Кирково - Златоград"  

  • ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРКОВО
  • ОРГАНИЗИРА 

На 10.06.2023г. /събота/ в село Шумнатица "Празник на качамака", със специалното участие на родопския певец Хамид Имамски и забавна музикално - развлекателна програма със самодейни групи от община Кирково. На празника ще се насладим на демонстрация на мелене на царевица в автентичната Воденица, както и приготвяне на качамак по оригинална местна рецепта.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРАЗНИКА!

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.