facebook  ИСУН

На 18-19 май, екипа на МИГ Кирково – Златоград с представители на МИГ Радомир – Земен, МИГ Поморие, МИГ Бяла Слатина, МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, МИГ Стамболово - Кърджали 54 и МИГ Харманли, взе участие в работна среща, организирана и домакин на срещата МИГ „Минерални бани – Черноочене“. По време на срещата екипите на МИГ обсъждаха текущи въпроси за постигнатото до момента и напредъка по изпълнение на Стратегиите, споделиха се и добри практики. Обсъждаха се изискванията за допустимост към местните инициативни групи при подготовка на Стратегии за новия програмен период 2021-2027г. по подмярка 19.1 – „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР, обсъждане на предизвикателства и възможности за кандидатстване, финансовия ресурс, мерки за подпомагане и Оперативни програми за периода 2023-2027г.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.