facebook  ИСУН

Актуални приеми:

Деметра 2022 ЕООД Златоград e фирма с кратка история, но с изключително мотивирани собственик и персонал, съчетаващи досегашен опит и стремеж към новости. На 22.08.2023 Деметра 2022 ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Модернизация на материалната база и механизация на производствения процес при отглеждането на млекодайни крави“. Той се реализира по -Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от ПРСР чрез МИГ Кирково-Златоград.
Чрез проекта ще бъдат изпълнени ремонти дейности на помещението и достави оборудване за модернизация на вече съществуващото малко стопанство на територията на гр. Златоград.
 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.