facebook  ИСУН

Нови възможности за земеделските производители и преработвателите на селскостопанска продукция.  Проектно  финансиране за  покупка на селскостопанска техника и инвентар, трайни насаждения, оборудване за преработка и търговия със селскостопанска продукция.

От 01 септември  2023 до 31 октомври 2023 са  отворени приеми  по две от мерките на МИГ:

Мярка 4,1  - Инвестиции в земеделски стопанства

Мярка 4,2 - Инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

Подробности за допустимите кандидати и дейности, финансови параметри и документи за кандидатстване по двата приема са достъпни в ИСУН 2020  и на сайта на МИГ Кирково-Златоград.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.