facebook  ИСУН

Премина общественото обсъждане за представяне на новата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода  2023 -2027 г. на територията на  общини Кирково и Златоград.  Този документ е определящ за  определяне на основните мерки и интервенции, които ще бъдат включени в проектите, предлагани чрез МИГ Кирково - Златоград.

Новата Стратегия се базира и на постигнатото от МИГ Кирково-Златоград до момента.  Обобщено в цифри е както следва:

      -          Бюджет : 7 174 908.00 лева

-         Към 11.09.23 са договорени 6,83 млн. лв. -  92% (при средно за страната 75%),  Изплатени суми – 56%, (при средно за страната 39%)

-          Брой обявени процедури - 15

-          Брой получени Проектни предложения - 101

-          Брой ПП, одобрени от МИГ - 67

-          Брой сключени договори – 55

-          От 55 договорени проекта,  17 са общински (вкл. училища, детски градини и читалища) на стойност 36% от договорените средства, и 38 са частни на стойност 64% от договорените средства.

-          6 проекта са по ОПРЧР със средна стойност на БФП 246 000 лв.

-          7 проекта са по ОПИК  със средна стойност 273 000 лв.

Новата Стратегия  има специфичен акцент – ориентация към малкия бизнес, като повече от 1/3 от всички средства се предвиждат за проекти за неземеделски дейности на  нови фирми  и микропредприятия  до 10 човека.  Общо средствата за бизнеса (добавяйки малките и средни предприятия, както и земеделските производители) възлизат на 60%.

Втората особеност на Стратегията е, че тя ще бъде многофондова- ще бъдат финансирани проекти по 5 различни програми-Стратегически план за развитие на земеделието, Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма за развитие на човешките ресурси, Програма Околна среда и Програма Образование.  Подобен обхват е в резултат на препоръките от предварителните анкетни проучвания, актуалния потенциал на местната общност и територия, както и опита  от досегашното прилагане на Стратегията чрез МИГ  Кирково-Златоград.  Очакванията са за новия програмен период  да бъде дадена допълнителна възможност  на местния бизнес, земеделските стопани и публичните институции да подобрят  облика на Златоград и Кирково, отчитайки местните ресурси и потенциала за предприемачество.

Третата особеност на Стратегията е предоставяне на подкрепа на  малки проекти на неправителствени организации и читалища, които  да имат насоченост към регионална или местна идентичност, както и прилагане концепцията   за „Интелигентни селища“.

 Три са основните стратегически цели:

-          Конкурентоспособна местна икономика;

-          Съхранени ресурси, развита инфраструктура и обществени услуги;

-          Развит човешки потенциал.

 Общият размер на  финансовите средства  ще бъде 9,517 млн лв. 

По време на общественото обсъждане бяха разгледани мерки и интервенции, които ще бъдат включени в Стратегията.  Бяха направени и  редица предложения от участниците:

По отношение на минималния  и максимален размер на 1 проект;

- Във връзка с максималното финансиране; 

- За добавяне на  конкретни допустими дейности;

- За дефиниране на социално земеделие, което е допустимо за инвестиции  в селскостопански дейности;

а обхвата на  маркетингови и организационни иновации в областите за интелигентна специализация-Информатика и ИКТ, Мехатроника, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии,  Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии,  Чисти технологии, Кръгова и нисковъглеродна икономика. Приемайки  финансовия план и приоритетите на Стратегията,  с отчет на направените предложения, участниците делегираха на МИГ да изготвят окончателния й вариант, който да бъде предложен за финансиране.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.