facebook  ИСУН

С новите носии по проект "С танц и песен " , Танцов състав "Акрани " с худ. р-л Даниела Тасева, към Образцово Народно Читалище "Просвета-1908" Златоград е готов за нови изяви през 2024 г.

Проектът е по мярка 7,5,1 за популяризиране на културното наследство и природно богатство на територията на МИГ Кирково-Златоград от Стратегията за ВОМР .

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.