facebook  ИСУН

МИГ Кирково-Златоград  изпълни дейностите по Проект QualFarm, насочен към стимулиране на  предприемачеството, с акцент за производство и преработка на селскостопански продукти, развитие на занаяти и семеен бизнес, както и разширяване кръга от продукти. 

Споделяме с вас разработени по проекта и  тематично свързани наръчници и пособия, които са  в  подкрепа фирмения бизнес:

https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/proekt-qualfarm/2022-09-30-18-50-41

 

         Наръчник за промотиране и маркетинг

         Трансграничен наръчник   за собствено преработени земеделски продукти

         Ръководство - Бъди активен, бъди предприемач

         Наръчник  -   Тайните на проекта

         Наръчник за селскостопанския производител

         Ръководство-иновации в производството и услугите

         Добри практики  в областта на туризма 

         Изследване - иновации в земеделието.pdf

         Изследване - Клъстеризиране извън сектора на селското стопанство

         Програма - Местни и регионални традиционни продукти

         Наръчник за  поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние

         Проучване на трансграничния регион и перспективите за вътрешна преработка на земеделски продукти

         Институционално сътрудничество на междупазари за насърчаване на трансграничните продажби на местни продукти

         Наръчник Добри практики за предприемачество

 

В рамките на проекта бяха предоставени консултантски и менторски услуги на фирми и земеделски производители в областта на бизнеспланирането, иновациите, качеството,  маркетинга и позиционирането на фирмените услуги и продукти.  Тази подкрепа на малките фирми продължава и след проекта в офисите на МИГ в Златоград и Кирково.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.