facebook  ИСУН

 

Баба Марта е символ на здравето и берекета. Затова именно днес, Местна инициативна група Кирково – Златоград ви кани да посрещнете пролетта и благоденствието с нов успешен проект по  Мярка   4,1- МИГ Кирково-Златоград- „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” по Програмата за развитие на селските райони.  Очакваме вашите  проектни предложения от  01.03.2024  до 30.04.2024 :

 

BG06RDNP001-19.765 - МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

Основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в Община Кирково и Община Златоград и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

Специфични цели:

§ насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

§ опазване на компонентите на околната среда;

§ спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства;

§ насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

 

Документи и кандидатстване:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/be4fb80a-c2f5-4525-a2d9-9caabe1a8bbc

Начален срок: 01.03.2024 г. 10:00 ч.

Краен срок: 30.04.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Трети прием по Процедурата се обявява в рамките на остатъчния бюджет след първи и втори приеми, в размер на 91 366,00 лв, съгл. Заповед З-245/06.02.2024 и Решения УС-74.328 и УС-74.329/06.02.2024

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.