facebook  ИСУН

Покана за подаване на проектни предложения:

BG06RDNP001-19.766 - МИГ Кирково – Златоград -Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Основна цел – подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането и развитието на селскостопански продукти на територията на Община Кирково и Община Златоград.

Специфични цели :

- подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните фирми и предприятия на територията на МИГ;

- по-добро използване на факторите за производство;

- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

- постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;

- подобряване опазването на околната среда;

 

Документи и кандидатстване:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/c982e173-728b-4c62-b6a7-43593e3be87e

 

Начален срок: 01.03.2024 г. 10:00 ч.

Краен срок: 30.04.2024 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Трети прием по процедурата се обявява в рамките на остатъчния бюджет след първи и втори приеми, в размер на 70 823,00 лв, съгласно Заповед З-246/06.02.2024 на Предс на МИГ и Решения УС-74.326 и УС74.327/06.02.2024 г.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.